ผลงานนักศึกษา

แหล่งรวมผลงานนักศึกษาแต่ละรายวิชา

IOT

รายวิชาInternet Of Thing 
สอนโดย​อ.กีรติบุตร กาญจนเสถียร

เข้าชมผลงาน

วิชา2

รายวิชา...
สอนโดยผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

เข้าชมผลงาน

วิชา3

รายวิชา...
สอนโดยผศ.ไกรมน มณีศิลป์

เข้าชมผลงาน

วิชา4

รายวิชา...
สอนโดยผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน

เข้าชมผลงาน

วิชา5

รายวิชา...
สอนโดยผศ.ดร.สันติ พัฒนะวิชัย

เข้าชมผลงาน

วิชา6

รายวิชา...
สอนโดยดร.อานันท์ ไม้ประดิษฐ์

เข้าชมผลงาน