หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Science (Data and Information Science)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.Sc. (Data and Information Science)