ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

May 1, 2024

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท) ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 วันพุธที่ 20 มีนาคม ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=8520 *รับสมัครผ่านเว็บไซต์* สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
March 28, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR’67

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567เวลา 08.00-16.00 น.ณ โรงอาหารกลาง (ห้องปรับอากาศ) **นศ.จะได้รับ ชม.กิจกรรมวิชาการ** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้ว่างงาน ได้สมัครงานกับสถานประกอบการที่ตนเองสนใจและสถานประกอบการได้มีโอกาสสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาและบุคคลที่มีคุณภาพเข้าทำงานตรงตามสายงานที่ต้องการได้เช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา อาชีพและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโทรศัพท์ 0 2549 3682, 0 2549 3025
March 28, 2024

ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน 2566

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 28 มีนาคม 2567 – 2 เมษายน 2567 กำหนดวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบนักศึกษาทุกชั้นปี 3 – 9 เมษายน 2567 วันชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระผ่านระบบธนาคารได้ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2566
March 22, 2024

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบสอบตรง (ปวช.)

รับสมัครตั้งแต่วันที่วันที่ 16 มีนาคม 2567 – 7  เมษายน 2567 ลิงก์รับสมัคร: https://apply.rmutt.ac.th ปฏิทินรับสมัคร: shorturl.at/nC289 ระเบียบการรับสมัคร: shorturl.at/DIJSZ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่4 .หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
February 29, 2024

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ (รอบรับตรง)

กำหนดการรับสมัคร 16 มี.ค.-7 เม.ย.67 สมัคร/ อัปโหลดเอกสารการสมัคร 13 เม.ย.67 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 เม.ย.67 สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ เริ่มเวลำ 09.00 น.) 27 เม.ย.67 ประกาศผลสัมภาษณ์ คลิกสมัครสอบ (ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป) ขั้นตอนการสมัคร […]
February 20, 2024

พิษควันบุหรี่ไม่มีระยะปลอดภัย หนีไปสูบไกลแค่ไหนก็ไม่พอ ดีที่สุดคือหยุดสูบ

พิษร้ายของควันบุหรี่ เต็มไปด้วยสารอันตราย ที่ให้ผลร้ายทั้งตัวเอง และคนรอบข้าง ซึ่งก่อให้เกิดโรคมากมาย ซึ่งหลายคนโดนทำร้ายแบบไม่รู้ตัว เพราะได้รับควันบุหรี่มือสอง ดังนั้น ต่อให้ผู้สูบจะพยายามเดินเลี่ยงไปสูบไกลจากที่คนอยู่ แต่ควันบุหรี่ก็ยังสามารถลอยไปหาได้อยู่ดี ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง วิธีที่ดีที่สุดคือการหยุดสูบ และหากอยากได้วิธีเลิกบุหรี่ สามารถโทรไปปรึกษาฟรีที่ 1600
February 9, 2024

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (กลุ่ม ม.6) (TCAS2)

กำหนดการรับสมัคร 1 ก.พ.-10 มิ.ค.67 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัปโหลดเอกสาร 16 มี.ค. 67 ประกาศชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มี.ค.67 สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ เริ่มเวลา 09.00 น.) 30 มี.ค.67 ประกาศผลสัมภาษณ์ 2-3 พ.ค.67 ยืนยันสิทธิ์ MyTcas.com คลิกสมัครสอบ (ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 […]
January 18, 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงขอประกาศเจตนารมณ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” โดยให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานโปร่งใสของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน และการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมอันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป […]
May 10, 2023

ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ———————————- ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน การทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563ได้เห็นชอบการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญคือ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ […]
May 10, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2566 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บุคลากรนักศึกษา นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญรี ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายประกาศนี้ […]