ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

April 5, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

นายนพรุจ ผงธุลี, นายปรวีร์ ประกอบ, นายธนิศร์ สัลเลขนันท์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน/ผลงานการปฏิบัติงานศึกษาและการทำงานเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านนานาชาติดีเด่น ผลงาน ”Development of the Data Acquisition System for Environmental Data Using IoT Device” ปฏิบัติงาน ณ Hokkaido Information […]
March 28, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR’67

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567เวลา 08.00-16.00 น.ณ โรงอาหารกลาง (ห้องปรับอากาศ) **นศ.จะได้รับ ชม.กิจกรรมวิชาการ** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้ว่างงาน ได้สมัครงานกับสถานประกอบการที่ตนเองสนใจและสถานประกอบการได้มีโอกาสสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาและบุคคลที่มีคุณภาพเข้าทำงานตรงตามสายงานที่ต้องการได้เช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา อาชีพและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโทรศัพท์ 0 2549 3682, 0 2549 3025
March 28, 2024

ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน 2566

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 28 มีนาคม 2567 – 2 เมษายน 2567 กำหนดวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบนักศึกษาทุกชั้นปี 3 – 9 เมษายน 2567 วันชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระผ่านระบบธนาคารได้ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2566
March 22, 2024

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท เมตาเน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท เมตาเน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมขยายขอบเขตการศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 […]
March 22, 2024

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดอบรมและการสอบ CERT

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประมวลผลบนคลาวด์ด้วย AWS – Amazon Web Services) ร่วมกับ บริษัท The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. (ERT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าทางด้านทักษะดิจิทัลกับรองรับการทำงาน และการส่งเสริมอาจารย์หลักสูตร “Train the Trainner AWS – Amazon […]
March 22, 2024

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบสอบตรง (ปวช.)

รับสมัครตั้งแต่วันที่วันที่ 16 มีนาคม 2567 – 7  เมษายน 2567 ลิงก์รับสมัคร: https://apply.rmutt.ac.th ปฏิทินรับสมัคร: shorturl.at/nC289 ระเบียบการรับสมัคร: shorturl.at/DIJSZ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่4 .หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
March 14, 2024

โครงการคิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการคิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ คุณชลวัชร เรืองรุจิระ (CEO บริษัท สตรัท โปรเฟสชั่น จำกัด) คุณอรรถพร ดุษฎี (ผู้บริหารจากบริษัท CTC จำกัด) คุณรฉัตร โรจนพิชยกุล […]
February 29, 2024

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ (รอบรับตรง)

กำหนดการรับสมัคร 16 มี.ค.-7 เม.ย.67 สมัคร/ อัปโหลดเอกสารการสมัคร 13 เม.ย.67 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 เม.ย.67 สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ เริ่มเวลำ 09.00 น.) 27 เม.ย.67 ประกาศผลสัมภาษณ์ คลิกสมัครสอบ (ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป) ขั้นตอนการสมัคร […]
February 20, 2024

พิษควันบุหรี่ไม่มีระยะปลอดภัย หนีไปสูบไกลแค่ไหนก็ไม่พอ ดีที่สุดคือหยุดสูบ

พิษร้ายของควันบุหรี่ เต็มไปด้วยสารอันตราย ที่ให้ผลร้ายทั้งตัวเอง และคนรอบข้าง ซึ่งก่อให้เกิดโรคมากมาย ซึ่งหลายคนโดนทำร้ายแบบไม่รู้ตัว เพราะได้รับควันบุหรี่มือสอง ดังนั้น ต่อให้ผู้สูบจะพยายามเดินเลี่ยงไปสูบไกลจากที่คนอยู่ แต่ควันบุหรี่ก็ยังสามารถลอยไปหาได้อยู่ดี ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง วิธีที่ดีที่สุดคือการหยุดสูบ และหากอยากได้วิธีเลิกบุหรี่ สามารถโทรไปปรึกษาฟรีที่ 1600
February 9, 2024

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (กลุ่ม ม.6) (TCAS2)

กำหนดการรับสมัคร 1 ก.พ.-10 มิ.ค.67 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัปโหลดเอกสาร 16 มี.ค. 67 ประกาศชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มี.ค.67 สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ เริ่มเวลา 09.00 น.) 30 มี.ค.67 ประกาศผลสัมภาษณ์ 2-3 พ.ค.67 ยืนยันสิทธิ์ MyTcas.com คลิกสมัครสอบ (ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 […]