โครงงานนักศึกษารหัส 61

ชื่อโครงงานผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มการเรียนLink
แชทบอทให้คำปรึกษาและติดตามปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์นายธีรภัทร์ นิลาพันธุ์, นายเมธิชัย ศุขสมบัติ, นางสาวนรรทน์ เนืองทอง ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว, พ.ท.นพ.ณัฐพล โชคไมตรี (ที่ปรึกษาร่วม)Databaseดาวน์โหลด
แชทบอทที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนายปิย์วรา ณ นคร, นายดนุพล มิสาผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้วDatabaseดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นคัดกรองบุคคลที่ผ่านเกณฑ์รัฐบาลมาตราการป้องกันไวรัสโควิด 19นายรติ เอี่ยมละออ, นายนัฐพล ฟักสวัสดิ์ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว, ดร.วิภารัตน์​ บุษยาตรัสDatabaseดาวน์โหลด
ระบบคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าพบแพทย์นายอธิวัฒน์ อินแก้ว, นายรัชภูมิ ดอนไพรชุมผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้วDatabaseดาวน์โหลด
ระบบบริหารหอพักนักศึกษา​ ผ่านApplicationนางสาวนนทินี​ เจริญ​บุญ​ณะ, นางสาวศรัณย์​พร​ ใจแสนดร.วิภารัตน์​ บุษยาตรัสDatabaseดาวน์โหลด
ระบบการจดบันทึกงานนายศุภณัฐ แก้วขาว, นางสาวกันยาลักษณ์ ทองงามอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรDatabaseดาวน์โหลด
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการรถรางนางสาวธีราพร เหล่าวงษา, นางสาวพรรณิฌา สนธิชัย, นางสาวธัญวรัตน์ ฉิมเสมอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรDatabaseดาวน์โหลด
ระบบสืบค้นโครงงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUTTนายอนวัช ไตรผล, นายฐิติวัสส์ นกโตผศ.ไกรมน มณีศิลป์, อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ (ที่ปรึกษารวม)Databaseดาวน์โหลด
ระบบชั่งน้ำหนักในธุรกิจปาล์ม (Weighing system in the palm business)นายฐิติวัฒน์ คำค้อม, นางสาวนัทมนบุญทรัพย์, นายสหัสวรรษ ชมงามดร.วิภารัตน์​ บุษยาตรัสDatabaseดาวน์โหลด
ระบบจัดการหอพักบุญญานันท์บนเว็บแอพพลิเคชั่นนายกันตพล โพธิ์งาม, นางสาวสุวารี คูพัฒนานนท์, นางสาวนันทิชา พึ่งพวกดร.วิภารัตน์​ บุษยาตรัสDatabaseดาวน์โหลด
ระบบการลงทุนทางการเงินอัตโนมัติโดยใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่องในการตัดสินใจนายปรีดา ประจงศิลป์ , นายบวรทศ ตันอ่วม, นายพิทวัส เพิ่มกิตติกุลผศ.ไกรมน มณีศิลป์Databaseดาวน์โหลด
แชทบอทสำหรับสอบถามสมัครเรียนต่อนายสงกรานต์ วิไลศรี, นายภาณุวิชญ์ คำจันดาอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรDatabaseดาวน์โหลด
พัฒนาเกมแนว Endless Runner สำหรับระบบปฏิบัติการ Androidนายพงศ์พล สุดถนอม, นายสหรัฐ บุญโฉมอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรDatabaseดาวน์โหลด
ระบบการจัดการจองที่พักของโรงแรม ในเครือ HotelfleetCard Co., Ltd. ผ่านแอพพลิเคชั่นนายณัฏฐพงศ์ เหลืองชูเกียรติ, นางสาวเชนิสา พรมไพร, นายธนันชัย รื่นสินอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรDatabaseดาวน์โหลด
ระบบแจ้งเตือนการทำงานเครื่องแม่ข่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์นางสาวพรจรัส ​รัตน์เพ็ชร์ , นางสาวอารียา​ สำเภา, นางสาววรัญยา ทัศนะสินดร.สันติ พัฒนะวิชัยNetworkดาวน์โหลด
ระบบการป้องกันการโจมตีแบบ Cross-site Scriptingนายคมกฤช รูปไธสง, นายกิตติพัฒน์ อยู่จันทร์ดร.สันติ พัฒนะวิชัยNetworkดาวน์โหลด
ระบบการบริหารจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบฮอตสปอตไร้สายสำหรับเราเตอร์ไมโครติดนางสาวกรพิน มีสัมพันธ์, นางสาวสุธิดา จิตต์สนธิ์ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานNetworkดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นนำทางโดยใช้หลักการ Eigrpนายพีรดนย์ สุริมนต์, นายจิรายุ เกตุวชสุริยาอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
การกำหนดค่าเร้าติ่งโปรโตคอลบนเร้าเตอร์ กับ สวิตซ์ เลเยอร์​ 2 เลเยอร์3นายอานนท์​ อุตมะอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
โปรแกรมการ encrypt decrypt ของ AES and 3DESนายนคร ทัพวานิช, นางสาววรรณพร เป้พุฒ, นายธณกร ธีราโมกข์ดร.สันติ พัฒนะวิชัยNetworkดาวน์โหลด
ออกแบบและพัฒนาระบบ access point โดยใช้ controller เข้ามาควบคุมนายฐิติภูมิ ทองอู่, นายกรกฤต บัวส่องใสอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
กระบวนการหาเส้นทางใหม่ของโพรโทคอล RPL และ โพรโทคอล LIBPนายกรวีร์ กองอินทร์, นายกฤษดา สารสม อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพของ Spanning Tree Protocol ในมาตรฐาน IEEE802.1D , IEEE802.1w และ IEE802.1sนายนราธิป โตสมบัติ, นายอรรถพล ศรีพรรณ์อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
เว็บไซต์ตลาดซื้อขายของออนไลน์ Rumttนางสาวปภทัราภรณ์ แจ้งใจดี, นายยทุธพงศ์ สร้อยศรี, นายณัฐนันท์ โกสุมาผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานNetworkดาวน์โหลด
ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการขับรถย้อนศรนายปรเมศ คล้ายจันทร์, นางสาวปริชมน สีปูน, นายสุชาครีย์ พวงจันทร์ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานNetworkดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบงานร้านขายน้ำแข็งสุริยานายวัฒนา ลาวัลย์, นายภาณุวัฒน์ วิงวอนอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายโรงเรียนธัญบุรีนายธีรวิศิฎฐ์ ภาสบุตรอนงค์ , นายรติพงษ์ แสนช่างอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
วิเคราะห์และวัดผลระบบเครือข่าย Inter VLAN ภายใต้ Routing Protocolนายชนดล คูณค้ำ, นายศุภกิจ ดอนมอญอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
เว็บไซต์สำหรับเช่ารถยนต์นายศุภวิชญ์ ต่ายเพ็ชร์, นายวิศวะ อ่องเพ็ชร์, นายพัสกร วงษ์สุภาพดร.อนุชา ตุงคัษฐาน, ดร.วิภารัตน์​ บุษยาตรัสNetworkดาวน์โหลด