โครงงานนักศึกษารหัส 63

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทำ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สายการเรียน Link
Adblocker on web browser to scan for appaway.นาย ศรัณย์ ผิวพงษ์,
นาย บุรพล สุขสมทรัพย์
ดร.สันติ พัฒนะวิชัยNetwork ดาวน์โหลด
AI Mood Detection(Smart Home)สิทธิชัย พักโพธิ์,
สิปปกร สาลี,
รัชพล มอญพูด
Databaseดาวน์โหลด
ระบบตรวจจับสารเคมีผิดปกติที่เป็นอันตราย
(Hazardous Anomaly Detection System)
วิชญ์พล ชนเจริญ,
ฐิตินันท์ คํายันต์
ดาวน์โหลด
Mobile applications การเข้างาน-ออกงาน
(Dormitory management system web application)
เกียรติพัฒน์ บุญกระจ่าง,
ชยุตม์ วัฒนวีรพงษ์
ดาวน์โหลด
NAS SERVER
(network-attached storage: NAS)
สิรวิชญ์ ญาณศิริ,
ณัฐดนัย ศรีสุรัติกรกุล,
วนัชพร ภูมิผล
อาจารย์ วุฒิพล วรรณทรัพย์Networkดาวน์โหลด
กล้องฉายภาพเสมือนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
(Virtual projection camera for bedridden patients)
ปิยรัตน์ ต่างใจ,
นนท์นิพัทธ์ เชี่ยวตระการ
ดาวน์โหลด
การแจ้งเตือนอุณหภูมิและตรวจจับหนู
Temperature alert and rodent detection
ปิติวัฒน์ บุตรจันทร์,
ธนกฤต อาจศรี
ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบเครือข่ายและบริหารจัดการอุปกร์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่
(Network system development and management of internet signal distribution)
ศตวรรษ โสวรรณ,
ธิติพงศ์ กล้วยหอม,
ไกรวิชญ์ พุฒจีบ
ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบอีอาร์พีของบริษัท กิติธัญ จำกัด กรณีศึกษานราธร ชื่นสนธิ,
วันวิสา ขอพลกลาง
Databaseดาวน์โหลด
การสร้างโปรแกรมสแกนเครือข่ายของระบบ(Public IP Address)
(Creating a system network scan program)
ชัยเชษฐ์ บุดดาวงศ์,
อัครวินท์ พาพิจิตต์
ดร.สันติ พัฒนะวิชัยNetworkดาวน์โหลด
Game The Zombie Cooking 2Dชลธิชา ระวิสิทธิ์,
นภัสสร ศรีเพชร,
ศิริลักษณ์ เพชรไพรวัลย์
ดาวน์โหลด
เกมผจญภัย2มิติ”Not Free Game”วงศกร ถิรพงศ์ไพศาล,
เศรษฐศักดิ์ เรืองรุ่งทิพากร
ดาวน์โหลด
เกมแอคชั่น 2 มิติ
แอคชั่น game 2 มิติ
ธนิศร์ สัลเลขนันท์,
พัฒนะ รัตนวรรณ,
ปรวีร์ ประกอบ
ดาวน์โหลด
เขตปลอดภัย(Safety Zone)ธฤษณุ จิระราชวโร,
โฆสิต ศรีสุวรรณ์
ดาวน์โหลด
เครื่องคัดแยกขวดน้ําพลําสติกและกระป๋องน้ําอะลูมิเนียม
(Can and bottle sorting machine)
ญีณภัทร แดงดี,
ภูริเดช น่วมประเสริฐ
ดาวน์โหลด
แชทบอทที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Advisor Chatbot for Bachelor Degree Student)
จักรพงศ์ กรุตทอง,
วงษ์วิทย์ วงษ์ศานูน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
Databaseดาวน์โหลด
แผนธุรกิจแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นสำหรับการเช่า-ขายหนังสือ “อ่านหน่อย”
(Platform business plan and book rental –selling application “Read Me”)
คัชรินทร์ ยะมาลี,
สุกษม ต้นแก้ว,
อภิวัฒน์ สุเทพ
Databaseดาวน์โหลด
โปรแกรม Configuration For Cisco Routerกษิดิศ สุนทรวิวัฒน์,
วิชญาพร ชัยช่อฟ้า
Networkดาวน์โหลด
โมบายแอปพลิเคชั่นให้คาปรึกษาโรคซึมเศร้ากรณีศึกษาสถานบริการคลินิคกาลังใจ
(MoblieApplication Mind Conseling Case Study KAMLANGJAIClinic)
ธนพัทธ์เจริญ บุตรชัย,
ชนัญธิดา อินปริงกานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
Databaseดาวน์โหลด
ระบบการจัดการการเช่ามอเตอร์ไซด์ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกันระหว่างนักศึกษา​ในเขตพื้นที่ มธร.​
RMM(Rent My Motorcycle)
กันตพล แก้ววัน,
กมลวรรณ โมจรินทร์
ดาวน์โหลด
ระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเครือข่าย แบบเสมือน ผ่านการจัดการคลาวด์คอมพิวเตอร์
(Virtual network learning management system through cloud computer management)
พรหมพิริยะ วะนากลาง,
พงศภัค สาโพนทัน
ดาวน์โหลด
ระบบการจัดการหอพัก ร้านค้า และที่จอดรถ KC Hillฉัตรชัย พาชี,
โสภณ ชูชื่น
ดาวน์โหลด
ระบบควบคุมและแนะนําโภชนาการด้วยระบบอัจฉริยะโชติภัทร์ ธารธนานนท์,
วงศกรพรหมทอง
ดร.อานันท์ ไม้ประดิษฐ์ดาวน์โหลด
ระบบแจ้งเตือนกล้องตรวจจับนกพิราบ และระบบส่งเสียงไล่นกผ่านไลน์
Pigeon Detection Camera Alarm System and Bird Repellent sound System via Line​
เจษฎาภรณ์ คิดล้ำ​,
ชลสิทธิ์ อิสโร
ดาวน์โหลด
ระบบแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศและสภาพอากาศ ณ ที่พักอาศัยทรงวุฒิ แก้วเพชร,
นวพล ทองเต็ม
ดร.วุฒิพล วรรณทรัพย์ดาวน์โหลด
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบช่วยหางานให้ช่างภาพอิสระและร้านให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพนริศ ภักดีจอหอ,
ชนิตาโพธิ์น้าเที่ยง
ดาวน์โหลด
ระบบซ่อมบํารุงอาคาร ด้วยระบบออโต้แพลนกันต์ ต่วนชะเอม,
วราภรณ์ โพธิ์เขียว
ดาวน์โหลด
ระบบเซนเซอร์ตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุ
(Sensor System To Detect Falls For The Elderly)
กิตติภา ชัยชนะ,
พัชราพร มณีวรรณ์
ดาวน์โหลด
ระบบแนะนำสูตรอาหารผ่านการค้นหาอัจฉริยะสิทธิชัย ไหลรุ่งเรืองสกุล,
บุษยมาส ธัญญเจริญ
ดาวน์โหลด
ระบบบริหาร จัดการฟิตเนสภีมพศ ภาดาสิทธิภูมิ,
กานต์ ลพสุนทร,
ธนโชค จอมคำสิงห์
ดาวน์โหลด
โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง​กรกช ร่ำรวยพานิชย์,
วรัณยา สมบูรณ์
Databaseดาวน์โหลด
เว็บไซต์ขายอะไหล่และเช็ดเบี้ยประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
(Spare Parts)
สหรัตน์ อุ่นเอม,
ณัฐพล มงคลเจริญมิตร
Databaseดาวน์โหลด
เว็บไซต์ฝึกทักษะทางสมองเพื่อลดความเสื่อมทางสมองของผู้สูงวัยสิทธินนท์ เจริญพิกุล,
พีรณัฐ งามประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
Databaseดาวน์โหลด
เว็บไซต์หางานสําหรับเอาท์ซอร์สด้านพัฒนาโปรแกรม
(WebSite forJob Search Develop Outsource Program)
ทัช ม่วงสุวรรณ์,
ศุภกร เพิ่มพูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไกรมน มณีศิลป์
Databaseดาวน์โหลด
เว็บแอพพลิเคชั่นจองเกสต์เฮ้า
(Guest house web application)
ณภัทร มีแสงพราย,
บันฑิตา อินทร์สุวรรณ์
Databaseดาวน์โหลด
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบจัดการหอพัก
(Dormitory management system web application)
ธัญพร พาศักดิ์,
กัญญาภัค ศรีอ่อน
Databaseดาวน์โหลด
หุ่นยนต์สํารวจพื้นที่อันตราย(IoT)
(Scout Robot forDangerous Area)
อังค์วรา ต่วนเทศ,
ณัฐวุฒิ พิณสําเนียง,
ปพณ ใจทัน
ดาวน์โหลด
อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่วไหลจากภัยทางน้ำ
(Electrical equipment to prevent leakage from flooding)
ธนพัฒน์ คงเกิดลาภ,
ธนกฤต ไพเราะ,
ปฏิภาณ อินอยู่
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันตรวจจับเเละเเจ้งเตือนสแปมโดยใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่องบนระบบปฏิบัติการ
Android Application detects and alerts spam using machine learning on Android operating system
ภัทรพล เกตุปาน,
ณาศิส สงวนศรี
Networkดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันวัดความสุกของมะม่วงน้าดอกไม้
(Application to measure the ripeness of Nam Dok Mai mangoes)
ชินวัตร เส้นตรง,
พัชรพล พิมพ์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
Databaseดาวน์โหลด