โครงงานนักศึกษารหัส 62

ชื่อโครงงาน ผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มการเรียน Link
แชทบอทสําหรับให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
Chatbot for Depression
กุลนันท์ พุ่มพวง,
พรรษมน ภู่ชยันตร์,
ปัทมวรรณ ขุราษี
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว Databaseดาวน์โหลด
เว็บแอพลิเคชันสําหรับการค้นหาประเภทร้านอาหารกรณีศึกษามทร.ธัญบุรี (คลองหก)
Web Application for Finding The Restaurant Type Around RMUTT Klong 6
พงศธร พินิจวงศ์,
ปกรณ์ คุณเลี้ยง,
ศรัญยู ศิริพัฒน์
ผศ.ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส Databaseดาวน์โหลด
ฐานความรู้เรื่องการจ่ายยาโดยใช้ทฤษฎีออนโทโลยี
Knowledge Base on Drug Dispensing Using Ontology Theory
ธนัชญา เลี่ยมทอง,
ธีระนาถ สะราคํา,
นวพร เส็งขํา
อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรDatabaseดาวน์โหลด
ระบบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบร้านค้าออนไลน์
Personal Data Protection Act in The Form of An Online store
กิตติธัช สุทธเสนา,
รัชชานนท์ ภูวิภาค
ผศ.ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส Databaseดาวน์โหลด
ระบบจัดการเงินเดือนพนักงานของบริษัทจีรนุชการบัญชี
Employee Payroll Management System of Chiranuch Company Accounting
ปัทมาภรณ์ มณฑา,
ภูเมศ ขรรค์มงคลสุข
ผศ.ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส Databaseดาวน์โหลด
ระบบประเมินเงินเดือนด้วยการติดตามประสิทธิภาพรายบุคคล
Salary Assessment System with Individual Performance Tracking
บุพกร ศิลารัตน์,
พงศกร ดวงใส
ผศ.ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส Databaseดาวน์โหลด
ระบบป้องกันของหายด้วยเซนเซอร์แรงกด
Anti-Lost System with Force Sensor
วิสาข์ริณี ขวัญเพ็งอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร Databaseดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลศิษย์เก่ากรณีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Information System for Managing Alumni Information Case Studies Faculty of
Science and Technology Raja Mangala University of Technology Thanya Buri
นภาศิริ ศิลารักษ์,
สุมาลี บัวบาน
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้วDatabaseดาวน์โหลด
ระบบสําหรับทําธุรกรรมบัญชีการชําระหนี้สําหรับบริษัทยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง
System for Making Debt Settlement Account Transactions for Unipro Manufacturing
อินทิรา อามินเซ็น,
สุรศิษฏ์ ช่างเก็บ,
ชาคริต ศรีหาพล
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์Database ดาวน์โหลด
เว็บไซต์สื่อและการทดสอบการศึกษา
Website Media and Educational Testing
ชนัญชิดา คชารัตน์,
ประภัสสร เที่ยงแท้
ผศ.ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส Databaseดาวน์โหลด
สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สําหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Developing Computer Simulation-Based, Interactive, Healthcare Communication Education
Program for Phramongkutklao Medical Cadet
ณัฐพล ชาตะศิริ,
อัษฎายุธ มะลิเงิน,
อามีนา ศิริวัฒน์
อาจารย์อานันท์ ไม้ประดิษฐ์Databaseดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
Requesting and Emergency Application
ณิรัตน์ชา สุขเกษม,
นนทิยา เมืองรมย์
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ Databaseดาวน์โหลด
การใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน
ระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด
Internet of Things Technology Control in Smart Farms Bhutan Oyster Mushroom
Close System Through Smartphones to Prevent Harm to Mushroom Growers
รุจิมาส ปิยมงคลชัย,
ศุภิสรา เกิดแจ่ม
อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรNetworkดาวน์โหลด
ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ
System Auto Smart Hydroponics
ชัยนันทร์ บุญสอาด,
วาทิตย์ มูลมนัส,
ธนกฤติ คงเจริญ
อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรNetworkดาวน์โหลด
การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้
Load Balance บน Switch และ Router Managing Load Balancing on Switches and Routers
อภิสิทธิ์ อาลอ,
อรรคพล เพ็ชรจั่น
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิทNetworkดาวน์โหลด
การพัฒนาตู้ฆ่าเชื้อพัสดุด้วยการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันไลน์
Development of Parcel Disinfection Cabinets with Control Through The Line Application
ลลิตวดี พูนสวัสดิ์,
ภัทรภร ไชยลังการ์
อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์Networkดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT
Development of NFT Hydroponics Planting System
ษมากร หมีทอง,
สุกัลยา บุญเจริญ,
วนิดา พระโสภณ
อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์(ที่ปรึกษาหลัก)
อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
(ที่ปรึกษาร่วม)
Networkดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสง
ในระบบสื่อสารใยแก้วนําแสงสําหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอําเภอเมืองปทุมธานี
Analysis and Prediction of Light Loss in Optical Fiber Communication System
for Network Design in A Case Study of Muang Pathum Thani District
ภัทรานิษฐ์ ธวัฒน์สุริยกุล,
ณัฏฐรินีย์ พิกุลทอง,
ดํารงพล เกื้อตะโก
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานNetworkดาวน์โหลด
การให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบครบวงจร บนระบบแอนดรอยด์
Providing Innovative Agriculture and Technology Services on Android Systems
เมทินี แสนวันดี,
ธนวัฒน์ ศรีวะรมย์
อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์Networkดาวน์โหลด
เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
Cigarette Smoke Detectors in Non-Smoking Areas
สุมิตรา ธูปเทียน,
นฤมล ผ่องแผ้ว
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน Networkดาวน์โหลด
เครื่องควบคุมตู้ปลาอัตโนมัติ
Automatic Fish Tank Controller
ปัณณวิชญ์ คุ้มพวก,
กฤษกร แจ้งเชื้อจีน,
สหัสวรรษ จิตระกูล
อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ Networkดาวน์โหลด
ไม้เท้าอัจฉริยะสําหรับผู้พิการทางสายตา
Smart Cane for Visually Impaired People
อชิรญา ทองแสง,
มนทกานต์ ทาก้อน
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน (ที่ปรึกษาหลัก)
อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์(ที่ปรึกษาร่วม)
Networkดาวน์โหลด
ระบบการจัดการแบรนด์วิดท์บนเร้าเตอร์
Bandwidth Management on Router Devices
ศุภกิตติ์ ชิวปรีชา,
ประสงค์ ชัยตระกูลธนสาร
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท Networkดาวน์โหลด
ระบบการแจ้งเตือนและวิเคราะห์แนวโน้มคริปโตเคอร์เรนซีด้วย
Data Science Cryptocurrency Trend Alert and Analysis System with Data Science
ณัฐพล พิมจักษุ,
นิติ บุญสิงห์
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานNetworkดาวน์โหลด
ระบบจองห้องสอบสวนและประชุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
Inquiry and Meeting Room Booking System via Web Application
พิชญธิดา แก้วรัตน์,
สุดารัตน์ แสงจัด,
กมลวรรณ แสงพิจิตร
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน Network ดาวน์โหลด
ระบบซื้อขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ด้วยสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อคเชน
Online Agricultural Products Trading System with Smart Contracts Based on
Blockchain Technology
พรทิพา จันทร์เจริญ,
นภัสสร สุขแก่น,
สุเมธี คําเอี่ยม
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน Networkดาวน์โหลด
ระบบตรวจจับการใส่แมสและส่งสัญญาณแจ้งเตือน
The System Detects Wearing A Mask and Sends An Alert Signal
ธนพัฒน์ วงคะสุ่ม,
วิระพล แสงภา
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน Networkดาวน์โหลด
ระบบตรวจจับภัยคุกคามทางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รูปแบบ
Data Breach Cybersecurity Threat Detection System in The Form of Data Breach
ปณิธาน วสุวัต,
บุญฑริกกา นิซัน
ผศ.ดร. สันติ พัฒนะวิชัยNetworkดาวน์โหลด
ระบบตรวจสอบปริมาณการไหลและปริมาณน้ําประปาเพื่อใช้ในครัวเรือน
System for Monitoring The Flow and Volume of Water Supply for Household Use
ธาวิน แซ่บ้าง,
นัฐวุฒิ วงศ์ชัย,
สิริภูมิ ภูผาทิพย์
อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์Networkดาวน์โหลด
ระบบระบุสินค้าปลอมโดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน
Fake Product Detection Using Blockchain Technology
ประภูศักดิ์ แท่นสุวรรณ,
ภาณุ ประเสริฐฤทธิ
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน Networkดาวน์โหลด
สายรัดข้อมือและพื้นเบลล์บล็อกแจ้งเตือนผู้พิการทางสายผ่านระบบอาร์เอฟไอดี
Wristband and Bell Floor Block Alerting The Disabled via The RFID System
ณัฐพงศ์ เพ็ชรนารถ,
วรนุช พรประสิทธิ์,
ศุภกฤต แก้วสุวรรณ
อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์Networkดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นตรวจจับและกำจัด Adware Application สำหรับมือถือ
Android Adware Application Detector and Removal App for Android Mobile
ภัทธาวุธ ศิริมหา,
รชต แสงสง่า,
นพรัตน์ ทอหุน
ผศ.ดร. สันติ พัฒนะวิชัย Networkดาวน์โหลด