รอบรั้ว Com Tech

July 19, 2024

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 นำโดย รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) จากวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก และนางสาวชบา กาศเจริญ (กรรมการและเลขานุการ) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ในวันที่ […]
July 1, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ ณ Nanjing vocational college of information technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาในโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ ณ Nanjing vocational college of information technology เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate Participated […]
May 20, 2024

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล

ผศ.ดร.อนันต์ บุญปาน คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ST1-217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
April 5, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

นายนพรุจ ผงธุลี, นายปรวีร์ ประกอบ, นายธนิศร์ สัลเลขนันท์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน/ผลงานการปฏิบัติงานศึกษาและการทำงานเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านนานาชาติดีเด่น ผลงาน ”Development of the Data Acquisition System for Environmental Data Using IoT Device” ปฏิบัติงาน ณ Hokkaido Information […]
March 22, 2024

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท เมตาเน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท เมตาเน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมขยายขอบเขตการศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 […]
March 22, 2024

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดอบรมและการสอบ CERT

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประมวลผลบนคลาวด์ด้วย AWS – Amazon Web Services) ร่วมกับ บริษัท The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. (ERT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าทางด้านทักษะดิจิทัลกับรองรับการทำงาน และการส่งเสริมอาจารย์หลักสูตร “Train the Trainner AWS – Amazon […]
March 14, 2024

โครงการคิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการคิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ คุณชลวัชร เรืองรุจิระ (CEO บริษัท สตรัท โปรเฟสชั่น จำกัด) คุณอรรถพร ดุษฎี (ผู้บริหารจากบริษัท CTC จำกัด) คุณรฉัตร โรจนพิชยกุล […]
January 20, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทนานาชาติดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ผลงาน: Development of the Data Acquistion System for Environmental Data Using IoT Device สถานประกอบการ: Hokkaido Information University, […]
December 7, 2023

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-ดีเด่น (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานสหกิจศึกษาจัดโครงการการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับคณะ) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินจากภายนอก ได้แก่ โครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น (ระดับคณะ) จำนวน 9 ผลงาน โครงงานสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดีเด่น (ระดับคณะ) จำนวน 8 ผลงาน และโครงงานสหกิจศึกษาด้านนานาชาติดีเด่น (ระดับคณะ) จำนวน 4 ผลงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการองค์ความรู้กับประสบการณ์การทำงานจริง ณ สถานประกอบการ พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร […]
May 12, 2023

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ Nanjing Vocational College of Information Technology ประเทศจีน

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำนวน 4 คน ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ Nanjing Vocational College of Information Technology ประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี
July 19, 2024

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 นำโดย รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) จากวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก และนางสาวชบา กาศเจริญ (กรรมการและเลขานุการ) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ในวันที่ […]
July 1, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ ณ Nanjing vocational college of information technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาในโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ ณ Nanjing vocational college of information technology เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate Participated […]
May 20, 2024

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล

ผศ.ดร.อนันต์ บุญปาน คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ST1-217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
April 5, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

นายนพรุจ ผงธุลี, นายปรวีร์ ประกอบ, นายธนิศร์ สัลเลขนันท์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน/ผลงานการปฏิบัติงานศึกษาและการทำงานเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านนานาชาติดีเด่น ผลงาน ”Development of the Data Acquisition System for Environmental Data Using IoT Device” ปฏิบัติงาน ณ Hokkaido Information […]