ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR’67
March 28, 2024
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท) ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
May 1, 2024
Show all

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

นายนพรุจ ผงธุลี, นายปรวีร์ ประกอบ, นายธนิศร์ สัลเลขนันท์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน/ผลงานการปฏิบัติงานศึกษาและการทำงานเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านนานาชาติดีเด่น ผลงาน ”Development of the Data Acquisition System for Environmental Data Using IoT Device” ปฏิบัติงาน ณ Hokkaido Information University, Japan เนื่องในการประกวดโครงงาน CWIE ดีเด่น ปี 2567 ระดับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Comments are closed.