รอบรั้ว Com Tech

May 12, 2023

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ Nanjing Vocational College of Information Technology ประเทศจีน

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำนวน 4 คน ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ Nanjing Vocational College of Information Technology ประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี
March 17, 2022

พิธีมอบประกาศนียบัตร INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC LIMITED CERTIFICATION

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC LIMITED CERTIFICATION แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมโครงการ LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 […]
February 23, 2022

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1904&fbclid=IwAR3ljfCUrpo59OOUeMPz5VCtQHL80HQj_wTd4GKfOcXILjjEbLVXXTfsGew
February 23, 2022

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถมารับใบปริญญาบัตรตามกำหนดการดั้งนี้

December 19, 2021

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสงในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงสำหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี

นายดำรงพล เกื้อตะโก และนางสาวณัฏฐรินีย์ พิกุลทอง และนางสาวภัทรานิษฐ์ ธวัฒน์สุริยกุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสงในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงสำหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี โดยมาจากปัญหาอินเทอร์เน็ตที่ล่าช้า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอกัน ซึ่งปัญหาอาจเกิดมาจากหลายๆปัจจัย เช่น การสูญเสียของสัญญาณแสงในสายใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีสาเหตตุที่มาจาก Loss Budget ซึ่งเป็นค่าความสูญเสียของแสงในระบบสัญญาณที่ระบุในหน่วยเดซิเบล (dBm) มีการเกิดขึ้นตลอดสายเคเบิลในการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ล้วนมีข้อกำหนดด้านค่าความสูญเสียของแสงในระบบจากการปล่อยสัญญาณที่แตกต่างกันไป […]
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT

นางสาวษมากร หมีทอง และนางสาวสุกัลยา บุญเจริญ และนางสาววนิดา พระโสภณ ได้จัดทํา การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT โดยมี อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย และอาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี เรื่อง การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบที่อยู่อาศัยโดยเป็นระบบปิด เนื่องจากการปลูกผักสลัดในสถานที่พักอาศัยที่หอพักหรือคอนโดพื้นที่อยู่อาศัยนั้นมีแสงแดดส่องเข้ามาถึงน้อย บางห้องก็ไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาเลยเนื่องจากห้องอยู่ตรงจุดอับของตึก […]
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่องแอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

นางสาวณิรัตน์ชา สุขเกษม และนางสาวนนทิยา เมืองรมย์ ได้จัดทํา แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน จัดทำขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันอาชญากรรมนั้นมีแนวโน้มการเกิดในอัตราที่ค่อนข้างสูง ทำให้จำนวนการแจ้งเหตุผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในหลายสถานการณ์ผู้ประสบเหตุอาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่จากปัญหาดังกล่าวจึงอาจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้เสียชีวิตจากการตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ หรือการแจ้งเหตุบางรายการอาจเป็นเรื่องเร่งด่วนมากจนทำให้ผู้ร้องขอไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของตนเองได้ทั้งหมดนอกจากนี้การเข้าถึงตำแหน่งหรือสถานที่เกิดเหตุนั้นยังเป็นไปได้ยาก เมื่อข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกแจ้งส่งผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความ ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่ชัดเจนมากพอที่จะเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้อย่างทันทีแอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉินจึงพัฒนาขึ้นสำหรับการร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนโดยใช้เสียงจากปุ่ม SOS เพื่อให้เกิดความสนใจจากผู้คนรอบข้างและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเหตุอื่นๆไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับส่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประสบเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังสถานที่เกิดเหตุได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ดูโปรเจคอื่น คลิก
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นายณัฐพล ชาตะศิร และนายอัษฎายุธ มะลิเงิน และนายอามีนา ศิริวัฒน ได้จัดทําสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมีผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว และนายอานันท์ ไม้ประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการวิจัยสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Developingcomputer simulation-based, interactive, healthcare communication education programfor Phramongkutklao medical cadet) ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองเสมือนจริง […]