โครงงาน ป.ตรี การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT

นางสาวษมากร หมีทอง และนางสาวสุกัลยา บุญเจริญ และนางสาววนิดา พระโสภณ ได้จัดทํา การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT โดยมี อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย และอาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี เรื่อง การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบที่อยู่อาศัยโดยเป็นระบบปิด เนื่องจากการปลูกผักสลัดในสถานที่พักอาศัยที่หอพักหรือคอนโดพื้นที่อยู่อาศัยนั้นมีแสงแดดส่องเข้ามาถึงน้อย บางห้องก็ไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาเลยเนื่องจากห้องอยู่ตรงจุดอับของตึก ท าให้ผักสลัดไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือคุณภาพของผักสลัดต ่ากว่าที่ควรจะเป็น ยิ่งปลูกในฤดูฝนหรือฤดูหนาวแสงแดดนั้นไม่ค่อยมีหรือความเข้มของแสงแดดน้อย ไม่เหมาะแก่การปลูกผักสลัดเป็นอย่างยิ่งดังนั้น ด้วยปัญหาดังกล่าวทางผู้จัดท าได้เห็นถึงปัญหาของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT โดยในส่วนที่ผู้จัดทาจะทาการพัฒนาระบบการควบคุมการปลูกนั้นจะประกอบไปด้วยแสงอุณหภูมิและความชื้นมาใช้ในการพัฒนาระบบควมคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัดบนระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT

ดูโปรเจคอื่น คลิก

Comments are closed.