โครงงาน ป.ตรี เรื่อง สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง เว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาประเภทร้านอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก)
May 24, 2023
โครงงาน ป.ตรี เรื่องแอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
May 24, 2023
Show all

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นายณัฐพล ชาตะศิร และนายอัษฎายุธ มะลิเงิน และนายอามีนา ศิริวัฒน ได้จัดทําสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมีผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว และนายอานันท์ ไม้ประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการวิจัยสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Developingcomputer simulation-based, interactive, healthcare communication education programfor Phramongkutklao medical cadet) ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (simulation basedlearning) สำหรับการฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนแพทย์มีทักษะการซักประวัติผู้ป่วยได้ดีตรงกับหลักวิชาทางการแพทย์ สามารถเพิ่มช่องทางให้กับนักเรียนแพทย์ได้ฝึกทักษะการซักประวัติผู้ป่วยได้บ่อยขึ้นตามความต้องการของนักเรียนแพทย์ โดยเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบได้แก่ WordPress, H5P, Simple Membership, Broken Links Checker,
Snordian’s H5PxAPIkatchu

ดูโปรเจคอื่น คลิก

Comments are closed.