นายพงศธร พินิจวงศ์และนายปกรณ์ คุณเลี้ยงและนายศรัญยู ศิริพัฒน์ ได้จัดทําเว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาประเภทร้านอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก) โดยมี ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาเกี่ยวข้องในการให้บริการในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการสั่งอาหารผ่านระบบบแอพลิเคชัน ให้บริการบริการแนะนำเกี่ยวกับการบริการผ่านเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะต้องเสียค่าบริการกับผู้ให้บริการเนื่องจากเป็นการให้บริการในรูปแบบธุรกิจ และนอกจากนี้มีการให้บริการเกี่ยวกับการบริการแนะนำร้านอาหารที่ไม่มีค่าบริการอย่างเช่น การสร้างเพจเพื่อแนะนำร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความจำเพาะ ดังนั้นทางผู้พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันใน โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องการนำเสนอการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เรื่อง เว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาร้านประเภทอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก)เพื่อพัฒนาฟังก์ชันให้ตอบโจทย์กับการให้บริการของนักศึกษา มทร. ธัญบุรี (คลองหก) และโครงงานนี้ จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาร้านอาหารระแวก มทร.ธัญบุรีได้2) เพื่อความสะดวกในการเลือกร้านอาหารและช่วยในการตัดสินใจในการเลือกร้านอาหารตามประเภทที่สนใจได้3) เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของร้านอาหาร และบันทึกยอดถูกใจของร้านอาหารต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อในอนาคตได

ดูโปรเจคอื่น คลิก

Comments are closed.