นางสาวกุลนันท์ พุ่มพวง และนางสาวพรรษมน ภู่ชยันตร์ และนางสาวปัทมวรรณ ขุราษ ได้จัดทําแชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงงานจัดทำขึ้นเพื่อเสนอเกี่ยวกับแชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโดยการจัดทำ ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าได้ และแชทบอทจะทำการโต้ตอบกับผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแชทบอทเพื่อความสะดวกต่อการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลระบบง่ายต่อการเข้ารักษาด้วยเช่นกัน

ดูโปรเจคอื่น คลิก

Comments are closed.