โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ Nanjing Vocational College of Information Technology ประเทศจีน
May 12, 2023
โครงงาน ป.ตรี เรื่อง แชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
May 24, 2023
Show all

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด

นางสาวศุภิสรา เกิดแจ่ม และ นางสาวรุจิมาส ปิยมงคลชัย นักศึกษาชั้นปีที4 รหัส62 ได้จัดทําระบบไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด โดยมีอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านเทคโนโลยีไอโอที สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์และเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานขายและผู้ที่อยากทำอาชีพเพาเห็ดนางฟ้าภูฏานขายเป็นรายได้เสริมสามารถนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยระบบที่จัดทำขึ้นนั้นจะมีระบบที่ช่วยในการดูแลการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน เช่น ระบบจะสามารถเพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำได้โดยอัตโนมัติ ระบบจะสามารถระบายอากาศได้แบบอัตโนมัตเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินค่ามาตรฐานในการออกดอกของเห็ดนางฟ้าภูฏาน ระบบจะสามารถบอกค่าก๊าซภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้

ดูโปรเจคอื่น คลิก

Comments are closed.