โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสงในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงสำหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี

โครงงาน ป.ตรี การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT
May 24, 2023
พิธีมอบพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
November 30, 2023
Show all

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสงในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงสำหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี

นายดำรงพล เกื้อตะโก และนางสาวณัฏฐรินีย์ พิกุลทอง และนางสาวภัทรานิษฐ์ ธวัฒน์สุริยกุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสงในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงสำหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี โดยมาจากปัญหาอินเทอร์เน็ตที่ล่าช้า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอกัน ซึ่งปัญหาอาจเกิดมาจากหลายๆปัจจัย เช่น การสูญเสียของสัญญาณแสงในสายใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีสาเหตตุที่มาจาก Loss Budget ซึ่งเป็นค่าความสูญเสียของแสงในระบบสัญญาณที่ระบุในหน่วยเดซิเบล (dBm) มีการเกิดขึ้นตลอดสายเคเบิลในการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ล้วนมีข้อกำหนดด้านค่าความสูญเสียของแสงในระบบจากการปล่อยสัญญาณที่แตกต่างกันไป เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้เกิดการสูญเสียของแสงในระบบมากเกินจนเกิดขีดจำกัด จนทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณไปถึงปลายสายอีกด้านหนึ่งได้ เราควรหาค่าขีดจำกัดการสูญเสียของแสงในระบบหรือ Loss Budget เพื่อเป็นจุดประสงค์ในการใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ดูโปรเจคอื่น คลิก

Comments are closed.