ผลงาน 61

May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสงในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงสำหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี

นายดำรงพล เกื้อตะโก และนางสาวณัฏฐรินีย์ พิกุลทอง และนางสาวภัทรานิษฐ์ ธวัฒน์สุริยกุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์และคาดคะเนความสูญเสียของแสงในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงสำหรับการวางโครงข่ายกรณีศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี โดยมาจากปัญหาอินเทอร์เน็ตที่ล่าช้า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอกัน ซึ่งปัญหาอาจเกิดมาจากหลายๆปัจจัย เช่น การสูญเสียของสัญญาณแสงในสายใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีสาเหตตุที่มาจาก Loss Budget ซึ่งเป็นค่าความสูญเสียของแสงในระบบสัญญาณที่ระบุในหน่วยเดซิเบล (dBm) มีการเกิดขึ้นตลอดสายเคเบิลในการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ล้วนมีข้อกำหนดด้านค่าความสูญเสียของแสงในระบบจากการปล่อยสัญญาณที่แตกต่างกันไป […]
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT

นางสาวษมากร หมีทอง และนางสาวสุกัลยา บุญเจริญ และนางสาววนิดา พระโสภณ ได้จัดทํา การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบ NFT โดยมี อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย และอาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี เรื่อง การพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบที่อยู่อาศัยโดยเป็นระบบปิด เนื่องจากการปลูกผักสลัดในสถานที่พักอาศัยที่หอพักหรือคอนโดพื้นที่อยู่อาศัยนั้นมีแสงแดดส่องเข้ามาถึงน้อย บางห้องก็ไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาเลยเนื่องจากห้องอยู่ตรงจุดอับของตึก […]
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่องแอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

นางสาวณิรัตน์ชา สุขเกษม และนางสาวนนทิยา เมืองรมย์ ได้จัดทํา แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน จัดทำขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันอาชญากรรมนั้นมีแนวโน้มการเกิดในอัตราที่ค่อนข้างสูง ทำให้จำนวนการแจ้งเหตุผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในหลายสถานการณ์ผู้ประสบเหตุอาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่จากปัญหาดังกล่าวจึงอาจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้เสียชีวิตจากการตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ หรือการแจ้งเหตุบางรายการอาจเป็นเรื่องเร่งด่วนมากจนทำให้ผู้ร้องขอไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของตนเองได้ทั้งหมดนอกจากนี้การเข้าถึงตำแหน่งหรือสถานที่เกิดเหตุนั้นยังเป็นไปได้ยาก เมื่อข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกแจ้งส่งผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความ ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่ชัดเจนมากพอที่จะเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้อย่างทันทีแอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉินจึงพัฒนาขึ้นสำหรับการร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนโดยใช้เสียงจากปุ่ม SOS เพื่อให้เกิดความสนใจจากผู้คนรอบข้างและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเหตุอื่นๆไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับส่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประสบเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังสถานที่เกิดเหตุได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ดูโปรเจคอื่น คลิก
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นายณัฐพล ชาตะศิร และนายอัษฎายุธ มะลิเงิน และนายอามีนา ศิริวัฒน ได้จัดทําสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมีผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว และนายอานันท์ ไม้ประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการวิจัยสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางการแพทย์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Developingcomputer simulation-based, interactive, healthcare communication education programfor Phramongkutklao medical cadet) ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองเสมือนจริง […]
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง เว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาประเภทร้านอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก)

นายพงศธร พินิจวงศ์และนายปกรณ์ คุณเลี้ยงและนายศรัญยู ศิริพัฒน์ ได้จัดทําเว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาประเภทร้านอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก) โดยมี ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาเกี่ยวข้องในการให้บริการในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการสั่งอาหารผ่านระบบบแอพลิเคชัน ให้บริการบริการแนะนำเกี่ยวกับการบริการผ่านเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะต้องเสียค่าบริการกับผู้ให้บริการเนื่องจากเป็นการให้บริการในรูปแบบธุรกิจ และนอกจากนี้มีการให้บริการเกี่ยวกับการบริการแนะนำร้านอาหารที่ไม่มีค่าบริการอย่างเช่น การสร้างเพจเพื่อแนะนำร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความจำเพาะ ดังนั้นทางผู้พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันใน โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องการนำเสนอการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เรื่อง เว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาร้านประเภทอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก)เพื่อพัฒนาฟังก์ชันให้ตอบโจทย์กับการให้บริการของนักศึกษา […]
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง แชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

นางสาวกุลนันท์ พุ่มพวง และนางสาวพรรษมน ภู่ชยันตร์ และนางสาวปัทมวรรณ ขุราษ ได้จัดทําแชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงงานจัดทำขึ้นเพื่อเสนอเกี่ยวกับแชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโดยการจัดทำ ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าได้ และแชทบอทจะทำการโต้ตอบกับผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแชทบอทเพื่อความสะดวกต่อการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลระบบง่ายต่อการเข้ารักษาด้วยเช่นกัน ดูโปรเจคอื่น คลิก
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด

นางสาวศุภิสรา เกิดแจ่ม และ นางสาวรุจิมาส ปิยมงคลชัย นักศึกษาชั้นปีที4 รหัส62 ได้จัดทําระบบไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด โดยมีอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านเทคโนโลยีไอโอที สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์และเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานขายและผู้ที่อยากทำอาชีพเพาเห็ดนางฟ้าภูฏานขายเป็นรายได้เสริมสามารถนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยระบบที่จัดทำขึ้นนั้นจะมีระบบที่ช่วยในการดูแลการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน เช่น ระบบจะสามารถเพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำได้โดยอัตโนมัติ ระบบจะสามารถระบายอากาศได้แบบอัตโนมัตเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินค่ามาตรฐานในการออกดอกของเห็ดนางฟ้าภูฏาน ระบบจะสามารถบอกค่าก๊าซภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ ดูโปรเจคอื่น คลิก