การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

การอบรมหลักสูตร “The Global Inclusive Leadership Program (GILP): Training the Trainers Leadership Roundtables (TTLR) ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564
May 29, 2021
กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสุดท้าย
June 18, 2021

การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการ ได้นำคณะเดินทางไปหารือในประเด็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล Big Data การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การลดความซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณด้านไอที การลดจำนวนแอปพลิเคชันเพื่อการบริการประชาชน การใช้บริการภาครัฐที่สามารถเข้าใช้งานได้ช่องทางเดียว การบูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาบริการดิจิทัล การพัฒนาระบบ Digital ID การจัดทำโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการฐานข้อมูล ตลอดจนการกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลงบประมาณด้านไอทีของประเทศ

โดยคณะกรรมาธิการได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องมีหนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนบริการดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

Comments are closed.