การประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
August 28, 2020
โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”
September 1, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการปลูกข้าว เลขที่คำขอ 2003002109 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

Comments are closed.