เกี่ยวกับสาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล

(ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

(ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560)