เกี่ยวกับสาขา

เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล

(ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

(ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรในปีพ.ศ.2559 พัฒนาโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำกับคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หลักสูตรนี้มีรูปแบบเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปีใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน มีการดำเนินการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2552 ที่มีการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งสาขาที่เปิดสอนเป็นหนึ่งใน กลุ่มย่อยดังกล่าว รวมถึงได้มีการสำรวจความต้องการของภาคธุรกิจ รัฐบาล เอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนั้นๆ ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรได้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นระบบพร้อมทั้งมีหน่วยงานก ากับการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยสุดท้ายก่อนเปิดดำเนินการรับนักศึกษา หลักสูตรได้ดำเนินการผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งสกอ.เพื่อรับทราบจนแล้วเสร็จ