บุคลากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ตำแหน่งทางวิชาการ
4

อาจารย์


ตำแหน่งทางวิชาการ
 

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์