บุคลากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ตำแหน่งทางวิชาการ
5

อาจารย์


ตำแหน่งทางวิชาการ
 

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์