บุคลากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5อาจารย์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์