การอบรมหลักสูตร “The Global Inclusive Leadership Program (GILP): Training the Trainers Leadership Roundtables (TTLR) ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563
May 17, 2021
การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
June 14, 2021

การอบรมหลักสูตร “The Global Inclusive Leadership Program (GILP): Training the Trainers Leadership Roundtables (TTLR) ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “The Global Inclusive Leadership Program (GILP): Training the Trainers Leadership Roundtables (TTLR) ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณัฐประชาชนจีน และได้รับเกียรติจาก Dr.Violet Lo จากสถาบัน Inclusive Business Lab & Foundation เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพของนักศึกษาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาทักษะแบบบูรณาการการเรียนรู้ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการแก้โจทย์ปัญหาเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม (Leadership Roundtable) รวมถึงเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬา ตลอดจนคุณลักษณะและความสามารถอื่นที่แฝงอยู่ในตัวของนักศึกษา (Competency) โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากทุกภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 91 คน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105104

Comments are closed.