การติดต่อลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
July 3, 2021
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน/การวิจัย (ออนไลน์)
July 5, 2021

การประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ออนไลน์)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ST 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105407

Comments are closed.