หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.Sc. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร ทั้งหมด 137 หน่วยกิต

คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนรู้วิทย์ฯ – คณิตฯ หรือแผนการเรียนรู้ศิลป์ฯ – คำนวณ หรือเทียบเท่า

2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

3. เงื่อนไขอื่นๆ ตามดุลยพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้แก่ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น