หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล)
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology and Digital Communication)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.Sc. (Information Technology and Digital Communication)

โครงสร้างหลักสูตร ทั้งหมด 135 หน่วยกิต

30

หน่วยกิต


หมวดศึกษาทั่วไป

92

หน่วยกิต


หมวดวิชาเฉพาะ

6

หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือกเสรี

7

หน่วยกิต


หมวดวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลพินิจขของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2556

3. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือบุคคลภายนอก และสามารถเรียนแบบสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต credit bank โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562

4. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้แก่ นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น