ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

July 22, 2021

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

July 9, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี นางสาวนภพรรณ คุณานุสนธิ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ อบรมการใช้โปรแกรมและระบบ iThesis ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105460
July 9, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตฯ และเป็นวิทยากรบรรยายการสืบค้นข้อมูล การจำแนกวารสารที่เหมาะสมหรับการตีพิมพ์ และดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นวิทยากรในหัวข้อ การอบรมการใช้โปรแกรม Endnote ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 9 กรกฎาคม […]
July 3, 2021

การติดต่อลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

June 26, 2021

ใบลงทะเบียนเรียน สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
June 25, 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิด 20 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! ผ่าน RMUTT MOOC

เรียนออนไลน์ฟรี ผ่าน RMUTT MOOC ได้ทั้งใบประกาศและเก็บหน่วยกิต Credit Bank ได้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี ผ่านระบบ RMUTT MOOC ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่http://mooc.rmutt.ac.th/ 20 รายวิชา ดังนี้ DL001 Digital Literacy CreditBank https://bit.ly/RMUTTMOOCS_DL001มี certificate HB001 สุขภาพและสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_HB001มี certificate LS002 การรู้เท่าทันข่าวปลอม Fake […]
June 25, 2021

บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานแพ็คสินค้า (Part-time)

บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานแพ็คสินค้า (Part-time) โซนรังสิตสวัสดิการ- ปรับเงินประจำปี- โบนัสประจำปี- เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทฯกำหนด)- กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม- ประกันสุขภาพ (ตามตำแหน่งงาน)- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามตำแหน่งงาน)- ลาพักผ่อนประจำปี- วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต- สวัสดิการเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน- เบี้ยเลี้ยงและที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างสาขา)- โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่ง- บริษัทมีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดูรายละเอียดงานบริษัทดูโฮม จำกัด […]
June 22, 2021

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2662 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79227
June 21, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Service ขยายพื่นที่จาก 1 TB เป็น 5 TB

อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน  Office 365 เพื่อการศึกษาและ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint รวมถึงบริการ  OneDrive  พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด  5 TB  สำหรับแต่ละบัญชีและตอนนี้ยังรวม ถึง Microsoft Team ที่สามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการทำงานได้ร่วมกันแบบออนไลน์เพียงเข้าสู่ระบบด้วย Account E-mail ของมหาวิทยาลัย ที่มีให้บริการบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยปัจจุบัน […]
June 21, 2021

การเข้าใช้งาน USER ACCOUNT INTERNET RMUTT สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดย Username   : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-) Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน (โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง) สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ : http://user.rmutt.ac.th/change_password.php หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ – อาคาร iWork@RT เบอร์ติดต่อ […]