สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS TCAS 1 Portfolio

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประเภทองค์กรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
March 15, 2021
ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)
December 19, 2021
Show all

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS TCAS 1 Portfolio

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS’65 (คุณวุฒิ ม.6) รอบที่ 1 portfolio สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-549-3690-2 หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

ปฏิทิน TCAS65 มทร.ธัญบุรี

คุณสมบัตรผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและได้รับกาวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร

 • ศึกษาระเบียบการรับสมัคร
 • สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ
 • อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB Portfolio ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 10 MB
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกยืนยันการรับสมัคร
 • ชำระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment

เกณฑ์การคัดเลือก

 • GPAX 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป
 • GPAX กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เอกสารประกอบการสมัครที่ Upload เข้าระบบ
 • Portfolio ผลงานที่สะสมในอดีตย้อนหลังช่วง 3-4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือตามที่สาขาวิชาที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบอื่นๆตามที่คณะกำหนด

Comments are closed.