โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ e-Cop (Thailand) Co., Ltd. และ Bay Computing Co., จัดโครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยณัฐ จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security e-Cop (Thailand) Co., Ltd. มาบรรยายในหัวข้อ “ทักษะใหม่ ภัยไซเบอร์” และ ผศ.ดร.พร วิรุฬรักษ์ ที่ปรึกษาด้านกุลยุทธ์องค์กร จาก Bay Computing Co., มาบรรยายในหัวข้อ “Cyber Security งาน IT สาย Action” โดยมี ผศ.ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100210

IT
IT

Comments are closed.