ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

December 21, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)วิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ […]
December 19, 2021

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

December 19, 2021

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้ายประจำปีการศึกษา 2564

December 19, 2021

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และนายปองชัย ปานศิริ  ประธานวิสาหกิจชุมชนธรรมรักษ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภา มทร.ธัญบุรี และหม่อมหลวงสิริณ รองทรง ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรีนแลนด์ จำกัด และบริษัท บารามี แลบอราทอรีส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน  […]
December 19, 2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี เหรียญทอง

November 26, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธิชัย ศุขสมบัติ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ได้รับรางวัลดีและเหรียญทอง จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายเมธิชัย ศุขสมบัติ เป็นเจ้าของผลงาน ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ที่ได้รับรางวัละดับดีและเหรียญทอง จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ร.อ.นพ.พิชญุตม์ เกษมภักดีพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
November 23, 2021

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS TCAS 1 Portfolio

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS’65 (คุณวุฒิ ม.6) รอบที่ 1 portfolio สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-549-3690-2 หรือ www.oreg.rmutt.ac.th ปฏิทิน TCAS65 มทร.ธัญบุรี คุณสมบัตรผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ม.6 สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 […]
August 11, 2021

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิตจบใหม่ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิชาชีพ มีนโยบายจัดการศึกษาให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ มีคุณธรรม มีความพร้อม และความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น เตรียมบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยงาน ที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดหางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และการเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเป็นทางเลือก […]
August 11, 2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2564ในมาตรการความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 1. ลด 50 % สำหรับค่าเทอมที่ไม่เกิน 50,000 บาท2.ลด 30 % ในส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท3.ลด 10 […]
August 2, 2021

การจัดปฐมนิเทศออนไลน์ (เก็บตก) ปีการศึกษา 2564

การจัดปฐมนิเทศออนไลน์(เก็บตก) ปีการศึกษา 2564วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าปฐมนิเทศในรอบแรกและเพิ่มเติม 1.เข้าใช้งานกิจกรรมปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม dlearn 2. สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง2.1 นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่าน Program dLearn โดย login ด้วยรหัสนักศึกษาไม่ใส่(-)password : 6 ตัวท้ายรหัสบัตรประชาชน2.2  dlearn.rmutt.ac.th สำหรับใช้งานผ่านเว็บไซต์