รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบสอบตรง (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) รอบสอบตรง
รับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

สาขาที่เปิดรับสมัคร
– สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
– สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
– สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
– สาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2549 3613-5
หรือที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20

Comments are closed.