รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

June 1, 2018

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยในครั้งนี้อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องST 1-801 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66006
March 29, 2018

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก […]
March 26, 2018

การนำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ นำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 , ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62778
March 24, 2018

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช.

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 รับกลุ่มผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 805 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62768
March 15, 2018

การสอบโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 และห้องประชุม ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63076
March 11, 2018

งานบายเนียร์ Comtech Colorful Goodbye Senior

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดงานบายเนียร์ Comtech Colorful Goodbye Senior เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63178
March 9, 2018

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้้าย ในการรับสมัครงาน รวมถึงเป็นการแนะแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย บุริสตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด คุณสินีนาฏ คำวงศ์ปิน กรรมการผู้จัดการจากบริษัท […]
March 4, 2018

โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 นำโดยอาจารย์จากสาขาวิชาฯ ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ อ.สุเทพ เชาว์สนิท อ.ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ และ อ.วุฒิพล วรรณทรัพย์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61758
February 2, 2018

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน”วันนักประดิษฐ์ 2561″

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน”วันนักประดิษฐ์ 2561″เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59596
December 4, 2017

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จัดโดย National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาภาควิชาเคมี จำนวน 6 คน และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Science Exploration Camp” และ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการเข้าโครงการ “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จัดโดย […]