รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

October 13, 2016

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล เป็นผู้บรรยาย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42267
October 7, 2016

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา จากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มาแลกเปลี่ยนฝึกงานวิจัยกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ […]
September 27, 2016

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education)

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) จำนวน 13 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย  ระหว่างสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 7 […]
September 3, 2016

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41338
August 16, 2016

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ประธานกรรมการ) ผศ.จักรี รัศมีฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการ) และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะบริหารธุรกิจ (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 […]
August 14, 2016

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)

สโมสรนักศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์พึงควรปฏิบัติ และยังเป็นการสืบสานวิถีการดำเนินชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ช่วงเวลาที่ ๑ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39035
May 11, 2016

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยการนำผลงานวิจัยพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่เกิดจาการดำเนินงานในระยะที่ 1 (2557) และระยะที่ 2 (2558) ถวายแด่พระครูใบฎีกาอนุชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน […]
April 26, 2016

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมด้าน Security Cyber สำหรับนักศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมด้าน Security Cyber สำหรับนักศึกษา โดยมีวิทยากรจากบริษัทเบย์คอมพิวติ้ง และ บริษัท e-cop มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36367
March 23, 2016

โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? ให้กับนักศึกษาที่ทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกกิตติพงษ์ สุวีโร ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา […]
February 24, 2016

ประชุมหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34113