รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

February 18, 2016

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.15 น. ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่ม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33960
January 19, 2016

โครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2559 วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1813 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม […]
January 12, 2016

ประชุมการหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือด้าน Network security กับบริษัท BAY COMPUTING จำกัด

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือในเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงาน การออกฝึกสหกิจศึกษา การอบรมให้อาจารย์และนักศึกษาในด้าน Network security และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร และ คุณศิวาพร ไชยคำวัง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล จากบริษัท BAY COMPUTING จำกัด และคุณสินีนาฎ คำวงศ์ปิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจาก บริษัท E-Cop […]