รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

October 5, 2020

กิจกรรมปฐมนิเทศและงานจิตอาสาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและงานจิตอาสาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
October 1, 2020

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดและนำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของคณะฯ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ประธานกรรมการ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ […]
September 25, 2020

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมงานแนะแนวการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ภาพเพิ่มาเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100641
September 22, 2020

การประชุมเรื่องการนำ CiRA CORE:Deep Learning Platform

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาและสาขาวิชา สำหรับการนำ CiRA CORE: Deep Learning Platform การประมวลผล AI อัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้กับงานในทุกแขนงวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในงานทางวิชาการ งานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้หลากหลายสาขา ในลำดับถัดไปจะวางแผนจะดำเนินการในส่วนการอบรมบุคลากรและนักศึกษาที่ตรงดับยุทธศาสตร์ จัดศึกษาดูงาน จัดจัดตั้งห้องปฏิบัติการ วิจัยเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนงานของทุกสาขาวิชา ที่เน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 […]
September 1, 2020

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ e-Cop (Thailand) Co., Ltd. และ Bay Computing Co., จัดโครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยณัฐ จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security e-Cop (Thailand) Co., Ltd. […]
August 28, 2020

การประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3083540398421704
July 30, 2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จาก มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ […]
July 30, 2020

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ST1 […]
July 9, 2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จาก มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ […]
May 9, 2020

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารจัดการงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98226