รอบรั้ว Com Tech

October 19, 2020

กิจกรรมประชุมชี้แจงการแยกสายกลุ่มย่อยของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการแยกสายกลุ่มย่อยของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแยกสายกลุ่มย่อมตามความถนัดของนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ST1801
October 14, 2020

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสีกัน “วัฒนานันท์อุปถัมภ์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสีกัน “วัฒนานันท์อุปถัมภ์” กรุงเทพฯ ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3226454827463593
October 8, 2020

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ต่าง ๆ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101287
October 8, 2020

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ร่วมงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา โรงเรียนบางกะปิ

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ต่าง ๆ ในงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์​ อาคารสวัสดิ์​ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/date/2020/10
October 5, 2020

กิจกรรมปฐมนิเทศและงานจิตอาสาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและงานจิตอาสาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
October 1, 2020

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดและนำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของคณะฯ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ประธานกรรมการ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ […]
September 25, 2020

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมงานแนะแนวการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ภาพเพิ่มาเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100641
September 22, 2020

การประชุมเรื่องการนำ CiRA CORE:Deep Learning Platform

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาและสาขาวิชา สำหรับการนำ CiRA CORE: Deep Learning Platform การประมวลผล AI อัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้กับงานในทุกแขนงวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในงานทางวิชาการ งานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้หลากหลายสาขา ในลำดับถัดไปจะวางแผนจะดำเนินการในส่วนการอบรมบุคลากรและนักศึกษาที่ตรงดับยุทธศาสตร์ จัดศึกษาดูงาน จัดจัดตั้งห้องปฏิบัติการ วิจัยเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนงานของทุกสาขาวิชา ที่เน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 […]
September 1, 2020

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ e-Cop (Thailand) Co., Ltd. และ Bay Computing Co., จัดโครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยณัฐ จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security e-Cop (Thailand) Co., Ltd. […]
August 28, 2020

การประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3083540398421704
December 21, 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) รอบสอบตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) รอบสอบตรง รับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 3613 – 15 หรือ ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20
December 21, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)วิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ […]
December 19, 2021

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

December 19, 2021

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้ายประจำปีการศึกษา 2564