ขอแสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

งานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562
June 11, 2019
ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
June 12, 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

Comments are closed.