พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2564
December 25, 2021
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเก็บตก)
January 20, 2022
Show all

พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ประจำปี 2564  มอบเข็มที่ระลึก โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2564 และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ในการนี้บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้

1.ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 ได้แก่ คุณพวนศักดิ์ หงส์ทวี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ 

2. บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่

4. รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ้ผ้านคณะ/หน้วยงานของมหาวิทยาลัย
    ประเภทผู้ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอก (งบประมาณทุนวิจัยรวมเกิน 3 ล้านบาท) ได้แก่
    รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว

5. รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร ได้แก่
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา ฤทธิศร

6. รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี ได้แก่ 
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา คำเอม
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร เวชกรณ์
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินภา อายุยืน

7. รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง ได้แก่
    (1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา คำเอม
    (2) ดร.คณาภรณ์ สุจริต
    (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารณี โชติโก
    (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์

8. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์

Comments are closed.