ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 และ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งเป็น 9 ประเภทดังนี้ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ (2 รางวัล) รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (10 รางวัล) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด (2 รางวัล) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (12 รางวัล) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (10 รางวัล) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (มากกว่า 1 ล้านบาท) (6 รางวัล) รางวัลนักวิจัยที่สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมูลค่าสูง (3 รางวัล) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา (2 รางวัล) และ รางวัลชุมชนดีเด่น (2 รางวัล)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน ได้รับรางวัลนักวิจัยที่สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมูลค่าสูง และ อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน ได้รับรางวัลนักวิจัยที่สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมูลค่าสูง

อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

Comments are closed.