คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานสหกิจศึกษาจัดโครงการการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับคณะ) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินจากภายนอก ได้แก่ โครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น (ระดับคณะ) จำนวน 9 ผลงาน โครงงานสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดีเด่น (ระดับคณะ) จำนวน 8 ผลงาน และโครงงานสหกิจศึกษาด้านนานาชาติดีเด่น (ระดับคณะ) จำนวน 4 ผลงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการองค์ความรู้กับประสบการณ์การทำงานจริง ณ สถานประกอบการ พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้นักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดจะเป็นตัวแทนของคณะเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง ST1-306, ST1-308 และ ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-ดีเด่น (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 – www.sci.rmutt.ac.th

Comments are closed.