โครงงานรหัส 62

April 5, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

นายนพรุจ ผงธุลี, นายปรวีร์ ประกอบ, นายธนิศร์ สัลเลขนันท์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน/ผลงานการปฏิบัติงานศึกษาและการทำงานเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านนานาชาติดีเด่น ผลงาน ”Development of the Data Acquisition System for Environmental Data Using IoT Device” ปฏิบัติงาน ณ Hokkaido Information […]
March 28, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR’67

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567เวลา 08.00-16.00 น.ณ โรงอาหารกลาง (ห้องปรับอากาศ) **นศ.จะได้รับ ชม.กิจกรรมวิชาการ** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้ว่างงาน ได้สมัครงานกับสถานประกอบการที่ตนเองสนใจและสถานประกอบการได้มีโอกาสสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาและบุคคลที่มีคุณภาพเข้าทำงานตรงตามสายงานที่ต้องการได้เช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา อาชีพและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโทรศัพท์ 0 2549 3682, 0 2549 3025