ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โควตา Portfolio (ปวช./ปวส.) และ โควตา MOU1 (ม.6/ปวส./ปวช.) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โควตา Portfolio (ปวช./ปวส.) และ โควตา MOU1 (ม.6/ปวส./ปวช.) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลิงก์

Comments are closed.