ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)
December 19, 2021
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) รอบสอบตรง
December 21, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)วิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ที่จะนำพาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ (Power Point) โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบจำนวน 7 ชุด (พร้อมไฟล์) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ST 1217 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นนำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) วิสัยทัศน์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Comments are closed.