รอบรั้ว Com Tech

December 11, 2019

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94416
December 11, 2019

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา”

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94434
December 11, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94448
December 9, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13
December 9, 2019

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94417
December 2, 2019

คณบดีให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับคณะ เพื่อไปเป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94196
December 2, 2019

การแข่งขันกีฬา Science Game 2019

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา Science Game 2019 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารยิเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93630
November 27, 2019

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสารวิทยา

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93011
November 27, 2019

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92972
November 26, 2019

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93033
August 11, 2021

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิตจบใหม่ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิชาชีพ มีนโยบายจัดการศึกษาให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ มีคุณธรรม มีความพร้อม และความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น เตรียมบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยงาน ที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดหางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และการเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเป็นทางเลือก […]
August 11, 2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2564ในมาตรการความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 1. ลด 50 % สำหรับค่าเทอมที่ไม่เกิน 50,000 บาท2.ลด 30 % ในส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท3.ลด 10 […]
August 2, 2021

การจัดปฐมนิเทศออนไลน์ (เก็บตก) ปีการศึกษา 2564

การจัดปฐมนิเทศออนไลน์(เก็บตก) ปีการศึกษา 2564วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าปฐมนิเทศในรอบแรกและเพิ่มเติม 1.เข้าใช้งานกิจกรรมปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม dlearn 2. สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง2.1 นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่าน Program dLearn โดย login ด้วยรหัสนักศึกษาไม่ใส่(-)password : 6 ตัวท้ายรหัสบัตรประชาชน2.2  dlearn.rmutt.ac.th สำหรับใช้งานผ่านเว็บไซต์
July 22, 2021

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี