รอบรั้ว Com Tech

March 11, 2018

งานบายเนียร์ Comtech Colorful Goodbye Senior

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดงานบายเนียร์ Comtech Colorful Goodbye Senior เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63178
March 9, 2018

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้้าย ในการรับสมัครงาน รวมถึงเป็นการแนะแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย บุริสตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด คุณสินีนาฏ คำวงศ์ปิน กรรมการผู้จัดการจากบริษัท […]
March 4, 2018

โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 นำโดยอาจารย์จากสาขาวิชาฯ ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ อ.สุเทพ เชาว์สนิท อ.ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ และ อ.วุฒิพล วรรณทรัพย์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61758
February 2, 2018

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน”วันนักประดิษฐ์ 2561″

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน”วันนักประดิษฐ์ 2561″เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59596
December 4, 2017

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จัดโดย National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาภาควิชาเคมี จำนวน 6 คน และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Science Exploration Camp” และ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการเข้าโครงการ “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จัดโดย […]
November 29, 2017

พิธีประดับไทด์และติ้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีประดับไทด์และติ้ง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57820
November 16, 2017

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นายณัฐพล ผลเจริญพงศ์ และนางสาวนิภาพร พริกบางเข็มทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สถานสอนการนวดแผนไทย และสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
November 2, 2017

ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพานิชย์

คุณกิตติธัช นากแก้ว Managing Direct บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่วยอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางมาพบคณะวิจัยด้าน IoT ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร และศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพานิชย์ โดยในครั้งนี้ให้ความสนใจผลงานระบบสมาร์ทโฮมที่ควบคุมและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์และเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการร่วมประชุมหารือครั้งแรกเพื่อนำไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถานประกอบการในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อวันที่ 2 […]
October 6, 2017

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST- 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา […]
August 28, 2017

การศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IWORKS) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม […]
July 15, 2019

การสอบหัวข้อและวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

July 18, 2018

แนะนำบุคลากรคนใหม่ปรจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

November 2, 2017

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

September 3, 2016

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41338