ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2566
May 10, 2023
นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ Nanjing Vocational College of Information Technology ประเทศจีน
May 12, 2023
Show all

ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

———————————-

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน การทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563ได้เห็นชอบการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญคือ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยึดถือ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ไมให้ ไม่รับ ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่

2.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

3. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ. 2563 (ไม่เกิน 3,000 บาท)

4. ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พร้อมทั้งยืนหยัดการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

5. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกคน มีหน้าที่ในการ แจ้งนโยบายนี้ ให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Comments are closed.