รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

November 29, 2017

พิธีประดับไทด์และติ้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีประดับไทด์และติ้ง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57820
November 16, 2017

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นายณัฐพล ผลเจริญพงศ์ และนางสาวนิภาพร พริกบางเข็มทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สถานสอนการนวดแผนไทย และสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
November 2, 2017

ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพานิชย์

คุณกิตติธัช นากแก้ว Managing Direct บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่วยอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางมาพบคณะวิจัยด้าน IoT ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร และศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพานิชย์ โดยในครั้งนี้ให้ความสนใจผลงานระบบสมาร์ทโฮมที่ควบคุมและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์และเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการร่วมประชุมหารือครั้งแรกเพื่อนำไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถานประกอบการในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อวันที่ 2 […]
October 6, 2017

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST- 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา […]
August 28, 2017

การศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IWORKS) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม […]
August 3, 2017

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.สุรพงศ์ เอื้อวัฒนมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการ) ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ […]
April 25, 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48956
December 15, 2016

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นำโดย รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ประธานกรรมการ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช กรรมการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST- 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ […]
November 23, 2016

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 6 ภาควิชา/สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีววิทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช […]
November 11, 2016

แนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรักษ์ ได้แนะแนวนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม […]