ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS3, TCAS4 (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)

พิธีมอบประกาศนียบัตร INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC LIMITED CERTIFICATION
March 17, 2022
กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
May 10, 2023
Show all

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS3, TCAS4 (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)

TCAS3 Admission

คลิก สมัครสอบ (วันที่ 7 – 13 พ.ค. 65) โปรดศึกษาระเบียบการก่อนคลิกสมัครสอบ

กำหนดการ

 • 7-13 พ.ค. 66 รับสมัคร
 • 20 พ.ค. ประกาศผล 1 (ทปอ.)
 • 20-21 พ.ค. ยื่นยันสิทธิ์
 • 26 พ.ค. ประกาศผล 2
 • 28 พ.ค. ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
 • 3 มิ.ย. สอบสัมภาษณ์
 • 7 มิ.ย. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
– ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ
– สมัครที่ Sutdent.mytcas.com
– ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ที่ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ Sutdent.mytcas.com
– บันทึกข้อมูลการสมัครตามความเป็นจริง เลือกสาขาวิชาได้ 10 อันดับ
– ชำระเงินค่าสมัครตามที่ ทปอ. กำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
– ผลคะแนนสอบ TGAT / TPAT / GPAX 6 ภาค หรือที่ตามที่สาขาวิชากำหนด
– สอบสัมภาษณ์ หรือการทดสอบทักกษะอื่นตามที่คณะกำหนด

TCAS4 Direct Admission

คลิก สมัครสอบ (วันที่ 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66)  “โปรดศึกษาระเบียบการก่อนคลิกสมัครสอบ”

กำหนดการ

 • 28 พ.ค.- 4 มิ.ย.66 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัพโหลดเอกสาร
 • 7 มิ.ย.66 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • 9 มิ.ย.66 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
 • 11 มิ.ย.66 ประกาศผลสัมภาษณ์
 • 13-14 มิ.ย.66 ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาแล้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / กศน. สามัญ หรือ
– กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร

– ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ
– สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู สมัครเข้าศึกษาต่อ
– บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ
– อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB  Portfolio ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 10MB
– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกยืนยันการสมัคร
– ชำระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment

เกณฑ์การคัดเลือก
– GPAX 6 ภาค หรือ ผลคะแนนสอบ TGAT / TPAT
– เอกสารประกอบการสมัครที่ Upload เข้าระบบ
– หรือ Portfolio ผลงานที่สะสมในอดีตย้อนหลังช่วง 34 ปี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสมัคร หรือที่ตามที่สาขาวิชากำหนด
– สอบสัมภาษณ์ หรือการทดสอบทักกษะอื่นตามที่คณะกำหนด

Comments are closed.