ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

January 18, 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงขอประกาศเจตนารมณ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” โดยให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานโปร่งใสของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน และการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมอันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป […]
May 10, 2023

ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ———————————- ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน การทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563ได้เห็นชอบการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญคือ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ […]
May 10, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2566 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บุคลากรนักศึกษา นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญรี ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายประกาศนี้ […]
May 10, 2023

ประกาศ เรื่อง การรับแลกกล่องนม ขวดพลาสติก (1ส)

เรื่อง การรับแลกกล่องนม ขวดพลาสติก (1ส)ปิดรับแลกชั่วโมง กล่องนม ขวดผลาสติก (1ส)ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปและจะเปิดรับเพื่อแลกสะสมชั่วโมงอีกครั้งใน เดือนสิงหาคม 2566กรณี นักศึกษาที่ได้เคยสะสมและฝากชั่วโมงไว้แล้วยังสามารถมารับใบชั่วโมงจิตอาสาได้ปกติที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ในวันเวลาราชการติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2549 3698
May 10, 2023

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม) นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว ลงทะเบียนจองคิว (click) (ระบบจองคิว จะเปิดระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2566) ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้ ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อย หากนักศึกษายังไม่พร้อมให้รอรอบต่อไป […]
May 10, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS3, TCAS4 (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)

TCAS3 Admission คลิก สมัครสอบ (วันที่ 7 – 13 พ.ค. 65) โปรดศึกษาระเบียบการก่อนคลิกสมัครสอบ กำหนดการ 7-13 พ.ค. 66 รับสมัคร 20 พ.ค. ประกาศผล 1 (ทปอ.) 20-21 พ.ค. ยื่นยันสิทธิ์ 26 พ.ค. ประกาศผล […]
February 23, 2022

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 21-24 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1888&fbclid=IwAR0uWD985zhLs6CrRYXD6Wbul78UWorLvTEKCE0IgvCeanVRqQKbbK-22KU
February 23, 2022

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 24.00

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 24.00 น.ผ่านระบบ E-Vote : https://e-vote.rmutt.ac.th/login
February 23, 2022

รายชื่อผู้ตอบแบบยืนยันการเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 34 และ 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1898
February 23, 2022

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถมารับใบปริญญาบัตรตามกำหนดการดั้งนี้