รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

March 17, 2022

พิธีมอบประกาศนียบัตร INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC LIMITED CERTIFICATION

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC LIMITED CERTIFICATION แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมโครงการ LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 […]
February 23, 2022

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1904&fbclid=IwAR3ljfCUrpo59OOUeMPz5VCtQHL80HQj_wTd4GKfOcXILjjEbLVXXTfsGew
February 23, 2022

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถมารับใบปริญญาบัตรตามกำหนดการดั้งนี้

December 19, 2021

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

December 19, 2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี เหรียญทอง

July 31, 2021

โครงการจุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร (รูปแบบออนไลน์) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างฝ่ายวิชาการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้กับอาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวความคิดแบบนักนวัตกร ในรูปแบบเติบโตและยืดหยุ่นให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถนำรูปแบบความคิดไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ เป็นการเติมเต็มด้านความคิดแบบเติบโต (growth mindset) ให้อาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพและศักยภาพด้วยสมรรถนะทางวิชาการ กล้าคิด เชื่อมั่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105550
July 24, 2021

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรแนะนำทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินรายการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม […]
July 21, 2021

เสวนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย” ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า อนาคต มทร.ธัญบุรี RMUTT University Academic Strategy” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดี ด้านบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
July 9, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี นางสาวนภพรรณ คุณานุสนธิ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ อบรมการใช้โปรแกรมและระบบ iThesis ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105460
July 9, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตฯ และเป็นวิทยากรบรรยายการสืบค้นข้อมูล การจำแนกวารสารที่เหมาะสมหรับการตีพิมพ์ และดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นวิทยากรในหัวข้อ การอบรมการใช้โปรแกรม Endnote ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 9 กรกฎาคม […]