Taweelap Suwattanapunkul

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิชาชีพ มีนโยบายจัดการศึกษาให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ มีคุณธรรม มีความพร้อม และความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น เตรียมบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยงาน ที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดหางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และการเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเป็นทางเลือก ในการวางอนาคตของตนเองหลังจากสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมและสามารถ กำหนดทิศทางของตนเอง จึงได้จัดให้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ การเตรียมตัวสมัครงาน และ ความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิตของตนเองก่อนเข้าสู่โลกของงานอาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนประวัติของตนเอง (Resume)

2. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ

กำหนดการโครงการอบรมเตรียมความสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 2 “นัดพบสถานประกอบการ (JOB FAIR 64)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับสถานประกอบการ/ผู้สมัครงานประชาชนทั่วไป/บันฑิตจบใหม่ และศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี/นศ.มทร.ธัญบุรี)  ในวันศุกร์ที่  20 สิงหาคม 2564  รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

รุ่นที่ 1 รอบเช้า

09.00 – 09.15น.อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดงาน
09.15 – 12.00น.สถานประกอบการแนะนำหน่วยงานและให้ข้อมูลสมัครงาน ส่งลิงค์สมัครงาน/ผู้สมัครงานสมัครงาน

 รุ่นที่ 2 รอบบ่าย

13.00 – 13.15น.อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดงาน
13.15 – 16.00น.สถานประกอบการแนะนำหน่วยงานและให้ข้อมูลสมัครงาน ส่งลิงค์สมัครงาน/ผู้สมัครงานสมัครงาน

สำหรับนักศึกษา/ ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

>> ลงทะเบียน <<

–  ลงทะเบียน 1 คน/E-mail

–  หากลงทะเบียนเรียบรอยแล้ว จะไดรับอีเมลล์เพื่อแจ้งลิงก์เขาร่วมกิจกรรม

–  ท่านจะได้รับ Reminder SMS ก่อนเวลา เริ่มกิจกรรม 1 ชั่วโมง

สำหรับสถานประกอบการ

>> ลงทะเบียน <<

–  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในระบบและให้ข้อมูลทั่วไป ของสถานประกอบการ

(ปิดแล้ว) กิจกรรมที่ 1 “อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ“ (สำหรับนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บัณฑิตจบใหม่) วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา 9.00 – 12.00 น.

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ข้าร่วมกิจกรรม รับชั่วโมงวิชาการ

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
09.00 – 09.20 น.พิธีกรแนะนำเกี่ยวกับการอบรม และแนะนำฝ่ายแนะแนวฯ
09.20 – 09.30 น.พิธีเปิด (คลิป) โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09.30 – 10.30 น.ข้อควรรู้การสมัครงาน Online
โดย…บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10.30 – 12.00น.เทคนิคการเขียน Resume Online
โดย…บริษัท จ๊อบท็อปกัน จำกัด

สำหรับนักศึกษา

–  ลงทะเบียน 1 คน/E-mail

–  หากลงทะเบียนเรียบรอยแล้วจะไดรับอีเมลล์เพื่อแจ้งลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม

–  ท่านจะได้รับ Reminder SMS ก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม 1 ชั่วโมง

August 11, 2021

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิตจบใหม่ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิชาชีพ มีนโยบายจัดการศึกษาให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ มีคุณธรรม มีความพร้อม และความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น เตรียมบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยงาน ที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดหางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และการเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเป็นทางเลือก […]
August 11, 2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2564ในมาตรการความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 1. ลด 50 % สำหรับค่าเทอมที่ไม่เกิน 50,000 บาท2.ลด 30 % ในส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท3.ลด 10 […]
August 2, 2021

การจัดปฐมนิเทศออนไลน์ (เก็บตก) ปีการศึกษา 2564

การจัดปฐมนิเทศออนไลน์(เก็บตก) ปีการศึกษา 2564วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าปฐมนิเทศในรอบแรกและเพิ่มเติม 1.เข้าใช้งานกิจกรรมปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม dlearn 2. สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง2.1 นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่าน Program dLearn โดย login ด้วยรหัสนักศึกษาไม่ใส่(-)password : 6 ตัวท้ายรหัสบัตรประชาชน2.2  dlearn.rmutt.ac.th สำหรับใช้งานผ่านเว็บไซต์
July 31, 2021

โครงการจุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร (รูปแบบออนไลน์) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างฝ่ายวิชาการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้กับอาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวความคิดแบบนักนวัตกร ในรูปแบบเติบโตและยืดหยุ่นให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถนำรูปแบบความคิดไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ เป็นการเติมเต็มด้านความคิดแบบเติบโต (growth mindset) ให้อาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพและศักยภาพด้วยสมรรถนะทางวิชาการ กล้าคิด เชื่อมั่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105550